Elementy, których nie może zabraknąć w umowie kredytu hipotecznego

 

Elementy, których nie może zabraknąć w umowie kredytu hipotecznegoPodpisanie umowy to czynność, która czeka każdego kredytobiorcę po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi ze strony banku. Także w przypadku kredytu hipotecznego sporządzana jest umowa. Jej treść każdy kredytobiorca powinien uważnie przeczytać. W przypadku, gdy zapisy umowy są dla niego niezrozumiałe, ma prawo zażądać, aby pracownik banku mu je wyjaśnił. Jak powinna zostać skonstruowana umowa o kredyt hipoteczny? Jakich zapisów nie może w niej zabraknąć?

 

Umowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą musi zostać zawarta na piśmie. Każda ze stron umowy musi złożyć na niej swój podpis. W umowie zostanie określone, na jaki czas bank udziela kredytobiorca pieniędzy. Kredytobiorcy nie mogą zapomnieć, że kredyt hipoteczny jest kredytem celowym. Składając wniosek należy określić cel kredytu. W przypadku, gdy zostanie on przez bank przyznany, środków z kredytu nie można przeznaczyć na inne cele niż zostało to ustalone z bankiem. Wraz z umową kredytową kredytobiorca otrzyma harmonogram spłat kredytu. Składając na umowie swój podpis kredytobiorca zobowiązuje się, że odda całą pożyczoną od banku kwotę oraz odsetki od tej kwoty.

W umowie kredytowej zostaną określone:

–        strony umowy

–        kwota i waluta kredytu;

–        cel kredytu;

–        termin i zasady spłacania kredytu;

–        wysokość oprocentowania;

–        sposób zabezpieczenia spłaty kredytu.

W przypadku, gdy za udzielenie kredytu bank nalicza kredytobiorcy prowizję, w umowie musi zostać zapisana jej wysokość. W przypadku umowy o kredyt hipoteczny nie może w niej też zabraknąć zapisów, które dotyczą zakresu uprawnień banku do kontrolowania, czy kredytobiorca wydaje środki z kredytu na cel zapisany w umowie.

Zgodnie z zapisami ustawy o kredycie hipotecznym sporządzają umowę bank musi zamieścić w niej również zapisy o wszystkich kosztach i opłatach, które pobiera od kredytobiorcy. Ta sama ustawa mówi też, że umowa nie może zawierać zapisów, które w rażący sposób mogą naruszać interesy kredytobiorcy. Wykaz niedozwolonych klauzul dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 
 
 

0 Comments

 

You can be the first one to leave a comment.

 

Leave a Comment

 
XHTML: You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>